УМЕНИЯ НА 21 ВЕК


Живеем в нова – концептуална епоха. Светът е изключително динамичен и промените, които се случват за период от десет години, са съизмерими с промени, които преди са се случвали за многократно по-дълго време. Днес, когато планираме, знаем със сигурност, че знанието, което даваме на децата си, ще бъде важно, но няма да бъде достатъчно. Затова най-голямата ни отговорност е да развием у тях такива умения, които ще им помогнат да се справят в непозната ситуация и да успяват да намират съмишленици, с които да вървят напред.

Повечето системи за масово образование са създадени за друго време. Уменията, нужни в близкото минало са различни от необходимите днес. Промените в образованието обаче настъпват много бавно и тромаво спрямо темпа на развитие на технологиите, комуникацията, професиите и т.н.

Училищните системи насаждат ограничено разбиране за интелигентността и човешките възможности. Не се толерира индивидуалността, а стрмежът е всички да се поберат в определен „калъп“.

Бизнесът навсякъде по света днес се нуждае от креативни хора, способни да мислят самостоятелно. Свидетели сме на безпрецедентни промени – можем да определим само тенденции, но прецизни предвиждания за бъдещето са невъзможни. Можем да подготвим децата, а и самите себе си за него като се научим да сме гъвкави и проактивни.

Ако родителите искат децата им да са наистина подготвени за бъдещето, не могат да разчитат само на образователната система, а трябва сами да предприемат действия и да потърсят подходящи допълнителни извънкласни занимания и да вземат активно участие заедно с децата, т.като и ние възрастните имаме нужда от тези знания и умения, адекватни за 21 век.

Откриването на индивидуалните ни силни страни е особено важна част от превръщането ни в човека, който действително сме и отключването на пълния ни потенциал.